image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Школьник Сергiй Валерiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

25.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49006, м. Днiпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2

4. Код за ЄДРПОУ

19090323

5. Міжміський код та телефон, факс

0562384900 0562384914

6. Електронна поштова адреса

mail@ganza.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

80 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

26.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ganza.dp.ua

в мережі Інтернет

26.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, імя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2016

припинено повноваження

Директор

Школьник Сергiй Валерiйович

АМ 583186
29.10.2001 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Ганза-Україна" прийнято рiшення (Протокол № 22-04/16 вiд 22 квiтня 2016 року) припинити повноваження Директора ПрАТ "Ганза-Україна" Школьника Сергiя Валерiйовича.
Паспорт серiя АМ № 583186, виданий 29.10.2001р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Посадова особа не володiє акцiями ПрАТ "Ганза-Україна" .
Особа перебувала на посадi з 18.04.2011 року.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

22.04.2016

обрано

Директор

Школьник Сергiй Валерiйович

АМ 583186
29.10.2001 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Ганза-Україна" прийнято рiшення (Протокол № 22-04/16 вiд 22 квiтня 2016 року) обрати на посаду Директора ПрАТ "Ганза-Україна" Школьника Сергiя Валерiйовича. Строк, на який обрано посадову особу - 10 (десять) рокiв, розпочинаючи з дати зборiв.
Паспорт серiя АМ № 583186, виданий 29.10.2001р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
Посадова особа не володiє акцiями ПрАТ "Ганза-Україна" .
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ПрАТ «Строй-Iнтерн» (33160278); Генеральний директор СП ТОВ «Ганза» (31384877); заступник директора ПрАТ «Сiтi-Маркет» (31810563); директор СП ТОВ «Iнвестмент» (32616379).