image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2016 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Школьник Сергiй Валерiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

18.03.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49006, м. Днiпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2

4. Код за ЄДРПОУ

19090323

5. Міжміський код та телефон, факс

0562384900 0562384914

6. Електронна поштова адреса

mail@ganza.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.03.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

55 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

22.03.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ganza.dp.ua

в мережі Інтернет

22.03.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний субeкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

17.03.2016

фiзична особа

-

19.5556

0

Зміст інформації:

17 березня 2016 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» перелiк акцiонерiв Товариства, з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр пакету акцiй власника – фiзичної особи зменшився на 8184 голосуючи акцiї та склав 0 голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) - 19,5556%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) – 0%.