image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2018 Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ГАНЗА-УКРАЇНА»

(далі- Товариство)

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ 19090323), повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 квітня 2018 року на 11.00  за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх).

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
23 квітня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 17.04.2018р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2018р.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку  денного

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Логачова Оксана Володимирівна, Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія        Михайлівна.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів. 

Проект рішення:

«Обрати:

  • Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
  • Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

 

Затвердити наступний  порядок денний  (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ганза-Україна», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Ганза-Україна» -  www.ganza.dp.ua.

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу  (звіту про фінансовий стан) за 2017 рік

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в
2017 році.

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

9. Вирішення питань проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника

періоди

 

Звітний 2017 рік

Попередній 2016 рік

Усього активів

76602

73368

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2383

1658

Запаси

13792

10964

Сумарна дебіторська заборгованість

54901

54078

Гроші та їх еквіваленти

1207

3408

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6019

3341

Власний капітал

11250

8572

Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)

5231

5231

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

17735

19097

Поточні зобов’язання і забезпечення

47617

45699

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2678

1595

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41850

41850

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

63,99044

38,11231

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції.

 

5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2017 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства за 2017 рік»

 

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

«Визначити порядок розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в
2017 році,  а саме прибуток Товариства не розподіляти.

 

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТБД» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000 000,00 гривень;

- Акціонерним товариством «Нова лінія» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 250 000 000,00 гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 900 000 000,00 гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГОСТ» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000  000,00 гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 25 000 000,00 гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника)  на загальну суму не більше 8 000 000,00 гривень;

- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму не більше 150 000 000,00 гривень;

- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1 000 000,00 евро;

- «Pronova Dichstoffe» Gmbh (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 000,00 євро;

- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1 200 000,00 євро;

-«Protec Systempasten GmbH» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 800 000,00 євро.

- Fast&Fluid Management B.V. (Нідерланди) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 000,00 євро.

 

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме з:
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (Україна)  на постачання (придбання) товару на суму не більше 150 000 000,00 гривень. Вказаний правочин є одночасно значним правочином. 

- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1 000 000,00 евро. Вказаний правочин є одночасно значним правочином;

- Школьником Сергієм Валерійовичем на отримання Товариством від Школьника С.В.  безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 2 000000,00 грн. терміном на 2 роки. Доручити укласти і підписати вказаний правочин та всі пов’язані з ним документи від імені Товариства заступнику директора Товариства – Войтенко Андрію Миколайовичу.

 

9. Вирішення питань  проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

У випадку, якщо згідно закону України «Про бухгалтерський обік і фінансову звітність в Україні» № 2164-VIII від 05.10.2017р. Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік буде досягнуто відповідного критерію для проведення обов’язкового аудиту, директору Товариства здійснити організацію аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік незалежною аудиторською фірмою «ФІНЕМ -КОНСАЛТІНГ» (49050, м. Дніпро, вул. Гоголя,буд.10-А, оф.52-53, ЄДРПОУ 23942905, свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №1368), укласти договір з вказаною аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства».

найменування показника

періоди

 

Звітний 2017 рік

Попередній 2016 рік

Усього активів

76602

73368

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2383

1658

Запаси

13792

10964

Сумарна дебіторська заборгованість

54901

54078

Гроші та їх еквіваленти

1207

3408

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6019

3341

Власний капітал

11250

8572

Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)

5231

5231

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

17735

19097

Поточні зобов’язання і забезпечення

47617

45699

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2678

1595

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41850

41850

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

63,99044

38,11231

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в
ч. 4  ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»- www.ganza.dp.ua.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00 годин)  за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Школьник Сергій Валерійович.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 19.03.2018р. (станом на 16.03.2018р.),  загальна кількість акцій становить - 41850 штук, кількість голосуючих акцій становить - 41850 штук.

 

Телефон для довідок – 0562 38 -49- 00, 0562 38- 49-44

 

 

Директор

ПрАТ «Ганза-Україна»                                                                Школьник С.В.