image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2015 Повідомлення про проведення загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 24 квітня 2015 року об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
  3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік
  5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2014 році.
  6. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2015 року та в січні-квітні 2016 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
  7. Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік і на 2015 рік та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР .

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 

найменування показника

періоди

 

Звітний 2014 рік

Попередній 2013 рік

Усього активів

58952

48432

Основні засоби

1450

1952

Довгострокові фінансові інвестиції

5

5

Запаси

6438

4846

Сумарна дебіторська заборгованість

46120

29018

Грошові кошти та їх еквіваленти

4114

4775

Нерозподілений прибуток

1698

934

Власний капітал

6929

6165

Статутний капітал

5231

5231

Довгострокові зобов’язання

35718

12178

Поточні зобов’язання

16305

30089

Чистий прибуток (збиток)

764

135

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41850

41850

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

147

159

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2015р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 квітня 2015 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань, 2-й поверх)  
з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 20.04.2015р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник