image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 23 квітня 2014 року об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
  3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік
  5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2013 році.
  6. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2014 року та в січні-квітні 2015 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
  7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
  8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
  9. Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і на 2014 рік та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР .
  10. Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Сімферопольської філії приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (95022, м. Сімферополь, вулиця Глінки, буд. 67-Г; ідентифікаційний код 25632116), прийняття інших рішень, пов’язаних з припиненням Сімферопольської філії ПрАТ «Ганза-Україна», здійснення всіх необхідних заходів, надання повноважень на прийняття відповідних рішень та надання повноважень на підписання необхідних документів, пов’язаних з припиненням (ліквідацією) Сімферопольської філії ПрАТ «Ганза-Україна».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 

найменування показника

періоди

 

Звітний 2013 рік

Попередній 2012 рік

Усього активів

48828

49044

Основні засоби

1952

4450

Довгострокові фінансові інвестиції

5

5

Запаси

4846

4461

Сумарна дебіторська заборгованість

29414

26082

Грошові кошти та їх еквіваленти

4775

8649

Нерозподілений прибуток

934

799

Власний капітал

6165

6030

Статутний капітал

5231

5231

Довгострокові зобов’язання

12178

14728

Поточні зобов’язання

30485

28286

Чистий прибуток (збиток)

135

410

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41850

41850

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

159

155

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2014р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 23 квітня 2014 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань, 2-й поверх)  
з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 16.04.2014р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник