image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 22 квітня 2013 року о 12.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
 2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за
  2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік
 6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2012 році.
 7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі
  2013 року та в січні-квітні 2014 року (протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення).

8.   Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР .

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

 

найменування показника

періоди

 

Звітний 2012 рік

Попередній – 2011 рік

Усього активів

48964

44425

Основні засоби

4450

4149

Довгострокові фінансові інвестиції

5

5

Запаси

4461

5771

Сумарна дебіторська заборгованість

26002

24004

Грошові кошти та їх еквіваленти

8649

7214

Нерозподілений прибуток

719

309

Власний капітал

5950

5540

Статутний капітал

5231

5231

Довгострокові зобов’язання

14728

16077

Поточні зобов’язання

28077

22690

Чистий прибуток (збиток)

410

85

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41850

41850

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

155

143

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 12.03.2013р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2013р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 22 квітня 2013 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань)  
з 11.30  годин до 11.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 16.04.2013р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник