image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Школьник Сергiй Валерiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

22.02.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б. 2

4. Код за ЄДРПОУ

19090323

5. Міжміський код та телефон, факс

0562384900 0562384914

6. Електронна поштова адреса

mail@ganza.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.02.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

38 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

23.02.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ganza.dp.ua

в мережі Інтернет

23.02.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

21.02.2018

фiзична особа

д/н

0

24.394265

Зміст інформації:

21.02.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017 року , з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився на 10209 голосуючих акцiй та склав 10209 голосуючи акцiї.
Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%.
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 24.394265%.