image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2016 Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 22 квітня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік
  5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2015 році.
  6. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2016 року та в січні-квітні 2017 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
  7. Прийняття рішення про переобрання Директора Товариства.
  8. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором Товариства.
  9. Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і на 2016-2017 роки та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 

найменування показника

періоди

 

Звітний 2015 рік

Попередній 2014 рік

Усього активів

79552

58952

Основні засоби

1046

1450

Довгострокові фінансові інвестиції

5

5

Запаси

11842

6438

Сумарна дебіторська заборгованість

56971

46120

Грошові кошти та їх еквіваленти

5866

4114

Нерозподілений прибуток

1853

675

Власний капітал

7084

5906

Статутний капітал

5231

5231

Довгострокові зобов’язання

25912

35718

Поточні зобов’язання

46556

17328

Чистий прибуток (збиток)

1178

615

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41850

41850

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

127

147

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2016р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 22 квітня 2016 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2, зал засідань, 2-й поверх)  
з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 18.04.2016р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник